Monta el teu node (amb Docker)

Per reduir la complexitat de tenir un node, hem preparat imatges de Docker el més configurades possible per a que muntar el teu propi node sigui tan fàcil com executar una comanda.

El registre d’imatges de Docker

Tenim totes les imatges de Docker publicades a Dockerhub sota l’usuari de l’organització blockvalley

https://hub.docker.com/u/blockvalley

Les etiquetes de les imatges

Cada imatge té tota la configuració possible per executar amb el mínim esforç posible cada tipus de node.

Això implica que algunes imatges tenen informació de la xarxa a la qual ens hi volem connectar. És per això que l’etiqueta d’una imatge que requereixi configuració de xarxa serà el nom de la xarxa on ens hi volguem connectar.

Les imatges

Actualment, disposem de les següents imatges de Docker:

Node

Un node estàndard, amb funcions típiques d’un node de blockchain. També té la interfície JSON-RPC habilitada per a poder usar-lo com a punt d’accés local a la xarxa.

Nota

Aquesta imatge conté informació de xarxa, de forma que l’etiqueta que s’usi per seleccionar la imatge determinarà a quina xarxa és connecta el node.

És per aquest motiu que no existeix l’etiqueta `latest`

A les comandes següent ens connectarem a la única xarxa disponible, la xarxa enclar.

Suggerència

Les imatges dels nodes estan basades en la última versió estable del client de Ethereum Go Ethereum, que alhora usen la base de Alpine Linux

https://hub.docker.com/r/ethereum/client-go/

A data d’avui (10 d’oct., 2019), és el client de Go Ethereum versió 1.8.20

Funcions

 • Manté una còpia de la blockchain
 • Verifica que totes les dades de la blockchain siguin correctes
 • Transmet totes les dades als peers de la xarxa P2P als quals roman connectat
 • Permet consultar localment dades de la blockchain
 • Permet interactuar amb la xarxa blockchain (per exemple, enviar transaccions)

Execució

Per executar la imatge del node, podem usar la següent comanda de Docker::

docker run -p 30303:30303 -p 8545:8545 blockvalley/enclar-node

El port 30303 s’utilitza per a les comunicacions de la xarxa P2P, mentre que el port 8545 l’usem per connectar-nos amb l’API JSON-RPC i interactuar amb la xarxa (per exemple amb MetaMask)

Atenció

Cal exposar el port 30303 a Docker per poder connectar-se a la xarxa i a més, tenir el port 30303 accesible externament des d’Internet (tenir el port 30303 obert).

En cas que no tinguem el port obert, no podrem sincronitzar blocs i si és un node nou, només tindrem accesible el bloc gènesis.

Això implica modificar les regles de ports (NAT) del router usat per a la connexió a Internet.

Nota

Hem de tenir en compte que si no afegim persistència, un cop eliminem el container de Docker, haurem de tornar a sincronitzar. Podem afegir persistència usant els volums de Docker:

docker run -p 30303:30303 -p 8545:8545 \
  --mount type=volume,source=node-enclar,destination=/root/.ethereum
  blockvalley/enclar-node

Ara si aturem i esborrem el container (per exemple, per usar una imatge més actualitzada), podem llançar un nou container amb la blockchain ja sincronitzada usant les dades del volum.

Paràmetres

Podem afegir paràmetres addicionals de Go Ethereum (geth) a l’execució del node, només cal afegir-los darrere de la imatge. Per exemple, per mostrar l’ajuda on es mostren tots els paràmetres disponibles::

docker run blockvalley/enclar-node -h

Suggerència

En cas de no especificar cap paràmetre, s’usaran els recomenats per defecte, que venen inclosos a la imatge. Aquests inclouen, entre d’altres els detalls per connectar-se a la xarxa (bootnodes, id de xarxa, …)

Node segellador o sealer

El node segellador és una extensió del node regular definit al punt anterior. Aquest node està preparat per a segellar blocs, amb una configuració addicional que només activa el procés de segellat quan hi ha activitat a la xarxa per reduir al màxim els blocs buits.

Tot l’anterior explicat al node aplica igual per al node segellador, excepte les diferències a continuació.

Funcions

Totes les funcions de un node, tal i com s’ha vist al punt anterior més:

 • Segellat: emissió de blocs nous realitzant signatures digitals quan hi pertoqui (hi ha activitat i és el torn oportú)

Execució

A diferència del node, cal configurar un compte de Ethereum al segellador, que usarem per a signar els nous blocs emesos per nosaltres.

Compte de Ethereum
Claus ECDSA

Per a tenir un compte de Ethereum, necessitarem un parell de claus ECDSA.

Per a generar un parell de claus, només necessitarem una clau privada ECDSA. Amb la clau privada després en podem generar la pública i d’aquí l’adreça de Ethereum.

Atenció

Haurem de guardar aquesta clau privada de la forma més segura possible, doncs algú amb accés a aquesta podria suplantar la identitat de segellador.

Això implicaria problemes de denegació de servei en cas que més dels n/2 segelladors siguin compromesos.

Generar una clau privada es pot fer de forma fàcil amb un script de shell present al repositori de codi principal

./scripts/generate_bytes.sh > private_key.txt

L”script generarà una clau privada ECDSA de 32 bytes (representada en forma hexadecimal) usant aleatorietat del sistema operatiu (per defecte /dev/urandom).

Truc

També es poden usar wallets jeràrquics deterministes (HDWallets) a partir d’una llavor o seed o bé amb una frase secreta (mnemonics sentence) usant el BIP 39 per obtenir un arbre de claus privades.

Per a obtenir aquesta frase, podem usar un generador o inclús usar un dau físic per aconseguir la màxima aleatorietat possible

Contrasenya de protecció

Finalment, haurem de definir una contrasenya per bloquejar aquest compte. D’aquesta manera no tindrem la clau privada desada en clar.

Aquesta també la podem generar de forma fàcil amb un script de shell::

./scripts/generate_password.sh > password.txt

Amb la clau privada i contrasenya per protegir-la, ja podem preparar el compte a usar per segellar.

Configurar el compte del segellador

Per això, ens cal usar persistència, per a que si aturem o esborrem el container, seguim tenint el compte configurat per a emetre blocs.

Important

D’altra manera, si el container s’atura i s’elimina, haurem de sincronitzar la blockchain de nou i configurar el compte per a signar els blocs de nou.

Això pot implicar aturades de la xarxa si succeeix a un nombre de segelladors superior a n/2 on n és el nombre de segelladors.

Tècnicament no és necessari, pero a nivell operatiu és imprescindible.

Usarem volums de docker per a persistir dades del container que executem.

Per a configurar el volum, que anomenarem sealer-enclar, fem servir un script de shell disponible al repositori de codi principal de Block Valley

Executem la següent comanda:

./scripts/init_account.sh sealer-enclar private_key.txt password.txt \
> address.txt

Aquest script executarà la comanda d’importació de compte de geth i desarà el resultat al volum seleccionat. Com a resultat, si no hi ha cap error, retorna l’adreça de Ethereum del compte importat.

Podem veure aquesta mostrant el fitxer address.txt que acabem de generar:

cat address.txt
0x5ea1e4d01187347ff9b3bc672f4a628c9c75d007

Important

Anoteu aquesta adreça, l’haureu d’enviar al consorci per a poder ésser un node segellador del consorci un cop la majoria hi estigui d’acord.

Ara per ara, el procés de convertir-se en segellador és manual. Envieu un correu a amb l’assumpte Alta sealer.

En el futur, el procés serà automàtic (Segelladors)

Ja hem inicialitzat el volum sealer-enclar amb la clau privada del fitxer private_key.txt protegida amb la contrasenya especificada a password.txt.

Ara ja podem llançar el nostre node segellador::

docker run -p 30303:30303 \
  --mount type=volume,source=sealer-enclar,destination=/root/.ethereum \
  --env PASSWORD=$(cat password.txt) \
  blockvalley/enclar-sealer

Un cop sincronitzat, el nostre node ja estarà llest per a emetre nous blocs. Haurem d’esperar, això sí a que sigui assignat com a segellador per majoria de vots dels segelladors actuals.

Neteja de fitxers

Per seguretat, copiarem els fitxers amb dades sensibles a través d’un mètode segur, com físicament a un dispositiu o via SSH o altres mètodes xifrats els fitxers private_key.txt i password.txt.

cp password.txt private_key.txt /media/myusb
scp password.txt private_key.txt me@myserver:~/safeplace/

Nota

Reemplaceu /media/myusb o me@myserver:~/safeplace/ per una destinació segura per a desar els fitxers de la vostra elecció

Necessitem conservar el fitxer password.txt per a quan s’hagi de reiniciar el container de Docker pugui desbloquejar el compte, però podem eliminar de forma segura el fitxer private_key.txt (un cop l’hem copiat)

shred -n 10 private_key.txt

En resum

Comandes a executar:

# Creació de compte
./scripts/generate_bytes.sh > private_key.txt
./scripts/generate_password.sh > password.txt
# Inicialització de volum de Docker amb compte
./scripts/init_account.sh sealer-enclar private_key.txt password.txt
# Execució
docker run -p 30303:30303 \
  --env PASSWORD=$(cat password.txt) \
  --mount type=volume,source=sealer-enclar,destination=/root/.ethereum \
  blockvalley/enclar-sealer
# Deseu la clau privada private_key.txt en un lloc segur
# cp private_key.txt password.txt /media/myusb
# cp private_key.txt password.txt me@myserver:~/safeplace
# La contrasenya password.txt també!
# Eliminem el rastre per seguretat
shred -n 10 private_key.txt