Funcionament de la xarxa

Suggerència

Abans de llegir com funciona la xarxa, es recomana haver llegit el capítol de paràmetres de la xarxa, sobretot si no es té experiència en xarxes permisionades

Tipus de nodes

La xarxa es forma principalment de nodes d”Ethereum. Donat que hem escollit Proof of Authority com a mecanisme de consens, tindrem dos tipus de nodes: els nodes regulars i els nodes segelladors.

A més, també tindrem els nodes anomenats bootnodes, que serviran com a porta d’entrada per a nous nodes.

A continuació explicarem la funcionalitat de cadascun dels nodes.

Nodes

Els nodes de la xarxa s’encarreguen de connectar amb altres nodes per comunicar missatges (blocs i transaccions) i desar una còpia local de la blockchain.

Com hem comentat a l’apartat de Consens, el fet de triar el mecanisme de consens de Clique com a Proof of Authority, fa que usem en concret el client de Ethereum geth o Go Ethereum per als nodes de la xarxa.

Important

Usarem Go Ethereum (geth) com a implementació de client de Ethereum de la nostra xarxa.

Dintre dels nodes de la xarxa, trobem principalment dos tipus de nodes segons la seva funcionalitat. Els dos tipus de nodes executen el mateix codi, pero s’usen per a diferents funcions.

Nodes regulars

Sincronitzen i validen la blockchain localment i participen en la retransmissió d’aquesta per la xarxa.

S’usen com a punt d’accés a la blockchain pels usuaris que la vulguin usar.

Important

Els nodes regulars repliquen la blockchain, la validen de forma independent i permeten als usuaris accedir a les dades d’aquesta de forma local a través de la còpia local descarregada.

Nodes segelladors o sealers

Realitzen les mateixes funcions que els nodes regulars, però a més, tenen un compte configurat per a emetre blocs.

Aquest compte ha d’ésser un dels comptes autoritzats per a emetre blocs.

Important

Els nodes segelladors o sealer nodes realitzen les mateixes funcions que els nodes regulars, però a més, s’encarreguen d’afegir nous blocs a la blockchain realitzant signatures digitals un cop configurat el compte de segellador.

Nota

Els comptes autoritzats per a emetre blocs es defineixen al bloc de gènesis però aquests poden ésser modificats a posteriori realitzant votacions per afegir o eliminar comptes autoritzats.

Bootnodes

Els bootnodes o nodes d’inici, són nodes reduïts que només tenen funcions de xarxa i no emmagatzemen cap blockchain.

El que proporcionen és una porta d’entrada a la xarxa per a nous nodes, indicant-lis on són els actuals participants de la xarxa.

Avís

Per motius de seguretat, els bootnodes requereixen d’un parell de claus ECDSA donat que són la porta d’entrada a la xarxa.

Important

Els bootnodes no tenen desada la blockchain, només fan funció de porta d’entrada. Connecten als nous nodes amb els nodes que ja existeixen de la xarxa.

Un node normal, també fa de bootnode.