Portes d’accés a la xarxa

Quan un nou node vol connectar-se a una xarxa P2P, necessita conèixer un altre node per a entrar-hi.

Per automatitzar aquest pas, les xarxes P2P usualment defineixen portes d’entrada, que són servidors que coneixen a alguns nodes de la xarxa P2P i redirigeixen els nodes nouvinguts als nodes que ells coneixen de manera que els nodes nouvinguts puguin connectar-se sense haver de demanar per vies externes l’adreça d’un node existent.

Important

En Ethereum, les portes d’accés a la xarxa es denominen bootnodes

S’identifiquen amb una adreça IP, un port i una clau pública ECDSA (aquesta última a efectes de validar la seva identitat).

El format és: enode://pubkey@ip:port. Per exemple:

enode://a979fb57[...]3bec910127f134779fbcb0cb6d3331163c@52.16.188.185:30303

Portes d’accés a les xarxes principals de Ethereum

A la xarxa principal de Ethereum, les portes d’accés a la xarxa venen hard coded al codi dels clients de Ethereum. D’aquesta manera, descarregant l’aplicació, podem accedir a les portes d’accés a la xarxa sense fer cap petició addicional. D’aquesta manera ens assegurem que si hem verificat correctament l’integritat de l’aplicació descarregada, també hem verificat l’integritat alhora de les portes d’entrada a la xarxa.

Nota

En el cas de la implementació de Ethereum de Go Ethereum, les portes d’entrada de la xarxa principal és troben definides en les següents línies:

https://github.com/ethereum/go-ethereum/blob/v1.8.20/params/bootnodes.go#L19-L31

Portes d’accés a la xarxa de Block Valley

Per poder usar un client de Ethereum sense modificacions, no inclourem les portes d’entrada o bootnodes hard-coded dins els clients.

Per a especificar les portes d’entrada, aleshores, desarem aquests bootnodes al fitxer de configuració de l’aplicació. També es poden especificar a través de la línia de comandes

Nota

A les imatges de Docker de Block Valley, ja s’ha copiat la configuració adient per tal que no calgui especificar els bootnodes manualment

Important

Actualment, a la xarxa enclar ja hi tenim dos bootnodes, un a Andorra, a les oficines d’una de les empreses del consorci i l’altra a Espanya